Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen en tarieven

Vergoeding in de psychologische zorg is ingewikkeld. Hieronder probeer ik zo duidelijk mogelijk te beschrijven hoe dit werkt binnen de geestelijke gezondheidszorg. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben kun je uiteraard contact opnemen. Ik licht het zo nodig nog nader toe.

Vanaf 1 januari 2022 wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg gewerkt met het zogenaamde zorgprestatiemodel. Op deze manier wordt alleen nog de tijd in rekening gebracht dat je daadwerkelijk met je zorgverlener in contact bent geweest. Overige administratietijd wordt niet meer apart gedeclareerd, maar zit in de tarieven verrekend. 

Het bepalen van de zorgkosten gaat middels een zorgtypering en patiëntprofiel waarbij we samen in het intakegesprek o.a. bepalen welk type behandeling nodig is en voor welke duur. De patiëntprofielen zijn in te delen in vier zorgpakketten: basisggz kort, middel, intensief en chronisch. Deze pakketten kennen een verschillend aantal behandelminuten en bijbehoren maximumtarief.  

Kort: 294 minuten – Middel: 495 minuten – Intensief: 750 minuten – Chronisch: 750 minuten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) hanteert jaarlijks vastgestelde tarieven voor de zorgprestaties.

De in de praktijk meest gebruikte prestaties zijn:

Behandeling (45 minuten): €135,89

Diagnostiek (90 minuten): €274,01

Voor de volledige lijst met NZA-tarieven verwijs ik naar de NZA-tarievenzoeker GGZ Tool – Tarievenzoeker (nza.nl)

Om voor vergoeding van behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. De datum van de verwijsbrief dient voor het intakegesprek te vallen.

Accent psychologiepraktijk werkt contractvrij. Dit betekent dat je zelf de rekening bij je zorgverzekeraar kunt declareren. Wij kunnen dit niet rechtstreeks voor je doen.

In de praktijk betekent dit dat je maandelijks een factuur krijgt die per mail naar je verzonden wordt. De factuur dien je vervolgens in bij je zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar maakt het verzekerde bedrag naar je over (afhankelijk van de zorgpolis: heb je een restitutiepolis, dan heb je doorgaans recht op 100% vergoeding. Heb je een naturapolis, dan wordt gemiddeld 60 tot 80% vergoed).

De zorgverzekeraar keert het bedrag dus altijd uit aan jou zelf/de verzekerde en niet aan de zorgverlener. Daarom ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Accent psychologiepraktijk.

Voor alle behandelingen betaal je het wettelijk verplichte jaarlijkse eigen risico. Dit eigen risico betreft alle medische kosten die je maakt binnen één kalenderjaar binnen je basisverzekering. Daaronder vallen ook kosten bij b.v. ziekenhuis, fysiotherapeut of medicatie. Maar dus ook psychologische zorg. Dit komt omdat deze behandeling ook onder de basisverzekering valt. Dit geldt voor iedere erkende psychologenpraktijk. In 2023 bedraagt het verplichte eigen risico minimaal €385,- euro. Dit bedrag kan anders zijn wanneer je dit zelf verhoogd hebt.

Het aantal vergoede consulten en de hoogte van het verzekerde bedrag (percentage per consult) dat je vergoed krijgt is afhankelijk van je verzekeraar en zorgpolis.

Informeer zelf dus vooraf goed bij je zorgverzekeraar naar de vergoedingen voor behandeling in de BGGZ bij ongecontracteerde GZ-psychologen.

Bij verhindering kun je kosteloos tot 24 uur van tevoren je afspraak annuleren middels het inspreken van mijn voicemail of het tijdig zenden van een email, sms of whatsappbericht. Annuleer je korter dan 24 uur van tevoren dan ontvang je een factuur van €45,- per sessie.

Tarieven NZA

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft in haar beleidsregel Prestaties en tarieven in de GGZ en forensische zorg (Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-23139 – Nederlandse Zorgautoriteit) vastgelegd dat zorgverleners moeten voldoen aan een aantal eisen wat betreft bevoegdheden, prestaties en tarieven. De prestaties diagnostiek en behandeling worden uitgevoerd door praktijkhouder en GZ-psycholoog. 

Er wordt één consult per dag geregistreerd op basis van de totale tijd besteed aan het contact met de cliënt op verschillende momenten van die dag. Deze totale tijd op een dag mag dus onderbroken zijn. Voorbeeld: een fysiek consult op de praktijk en een telefonisch contact later op de dag wordt als één consult geregistreerd.

De consulten worden gekoppeld aan de setting waarin dit plaats vindt. Dus daar waar de zorg geleverd wordt en welke zorg daarbij past. Dit is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. In het geval van Accent psychologiepraktijk gaat het om setting ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II.

Naast diagnostiek en behandeling kunnen bij een consult de inzet van een tolk of zo nodig reistijd naar de cliënt gedeclareerd worden.

Tot slot kunnen er declaraties gedaan worden in:

  • Onderlinge dienstverlening (zorg die een zorgaanbieder verleent als onderdeel van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie (onderaannemer versus opdrachtgever).
  • Intercollegiaal overleg (setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II GGZ): dit is voor tijd die besteed wordt aan inhoudelijk, direct en wederkerig overleg tussen twee of meer behandelaren door de consulterende zorgverlener voor cliënten die bij deze zorgverlener onder behandeling zijn en moet in belang zijn van de behandeling van een specifieke cliënt of het systeem rondom de specifieke cliënt. Het resultaat van het overleg wordt vastgelegd in het patiëntendossier. Van deze prestatie bestaan twee vormen: kort (van 5 tot 15 minuten) en lang (vanaf 15 minuten).
  • Informatieverstrekking aan derden. Dit zijn (eenmalige) werkzaamheden die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen en door de cliënt zelf moeten worden betaald. Voorwaarden hiervoor zijn dat er sprake is van een schriftelijk informatieverzoek van een derde; de informatie schriftelijk wordt verstrekt aan de aanvrager; de cliënt daartoe schriftelijk toestemming dient te verlenen; er geen andere declaratie informatieverstrekking wordt gedaan. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht wanneer het informatieverzoek wettelijk gezien kosteloos beschikbaar moet worden gesteld; in kader van zorgverlening bij verwijzing of advies aan een andere zorgaanbieder; voor later gevraagde toelichting op verstrekte informatie.
  • Niet-basispakket zorg consult GGZ. Dit zijn prestaties voor zorg die niet tot het basispakket Zorgverzekeringswet behoort (maar wel is omschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg). Het tarief van de prestatie is per 60 minuten.

Onverzekerde zorg

Daarnaast kun je er voor kiezen om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden en deze zelf te betalen.

Behandeling van onverzekerde zorg kost 110 euro per consult (45 minuten directe tijd/ 15 minuten indirecte tijd). 

Voor onverzekerde zorg is geen verwijzing door een huisarts nodig.

Psychologie praktijk Accent

© 2024 | Psychologie Praktijk Accent | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Sitemap