Kwaliteit

Kwaliteit

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen GGZ binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Dit kwaliteitsstatuut geeft informatie over de praktijk en de zorgverlener zodat je weet hoe wij vorm en inhoud geven aan de kwaliteit van ons werk en met welke andere zorgverleners  wij samenwerkingsrelaties onderhouden.

Hier vind je de link naar het goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsgaranties

* BIG-registratie (VWS)
* Lidmaatschap NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
* Lidmaatschap VEN (Vereniging EMDR Nederland)

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van zorgstandaarden en GGZ richtlijnen. Meer informatie hierover vind je op de volgende websites: https://www.ggzstandaarden.nl en https://akwaggz.nl

Beroepscode

De beroepen GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut zijn wettelijk geregistreerde beroepen. Alleen de therapeuten die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen de desbetreffende beroepstitel(s) gebruiken. De wet-BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. De kwaliteit van beroepsoefening wordt middels het register gewaarborgd.

Klik hier voor het BIG-register.

Accent Psychologiepraktijk wil als zorgaanbieder goede en kwalitatieve zorg leveren. Wij zijn gebonden aan bepaalde plichten en zijn bekend met de rechten van de cliënt die zijn vastgelegd in een aantal wetten:

  • De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt privacy-rechten en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In het privacystatement staat beschreven hoe hiermee binnen Accent Psychologiepraktijk wordt omgegaan.
  • De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van de clientgegevens en mogelijkheid tot inzage in het eigen dossier. Daarnaast zijn een aantal plichten beschreven, bijvoorbeeld aangaande het beheer van het dossier. Zo bestaat de plicht van de zorgaanbieder tot het zorgdragen voor een deugdelijke verslaglegging.
  • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt het recht op informatie over bijvoorbeeld tarieven en wachttijden. Het regelt de manier van handelen bij incidenten en de noodzaak van een klachtenregeling (deze vind je verderop op deze pagina).
  • De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) moet zorgen voor een doelmatig en doeltreffend zorgstelsel en de positie van de cliënt beschermen. Een voorbeeld hiervan is het toezicht dat door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) wordt gehouden op tarieven. 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden waaronder behandeling bij Accent Psychologie praktijk plaats vindt lees je hier.

Privacy statement

Psychologie praktijk Accent, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85401463, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In het privacystatement staat beschreven hoe Accent Psychologie praktijk omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare  natuurlijke persoon zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Klachten en geschillen

Patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij en zo nodig bij de klachtenfunctionaris van NIP bij Klacht en Company via nip@klachtencompany.nl. Klachten kunnen digitaal worden ingediend met het klachtenformulier.

Het klachten- en geschillenreglement is hier te vinden.

Psychologie praktijk Accent

© 2024 | Psychologie Praktijk Accent | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Sitemap